Skolēnu uzņemšana skolā

Uzņemam bērnus pirmsskolas grupās
 un skolēnus  1. un 10. klasēs
Принимаем детей в группы дошкольного образования,
и школьников в и 10 класс


Pirmsskolas grupa I


Pirmsskolas grupa II


 1. klase


10. klase

 

Reģistrācija internetā:

 www.eriga.lv ==>

 

 

 

Telefons: 67288515, 29415596. Visvalža ielā 4, Rīgā

 

• Pirmsskolas grupā uzņem visus, kam nepieciešams iegūt pirmsskolas izglītību;
               Skolēnu reģistrācija internetā: www.eriga.lv
=>
• 1. klasē uzņem visus jaunos skolēnus, kuri apguvuši 5.-6.gad.apmācību;
• 2.-9. klasēs uzņem ar liecību vai sekmju izrakstu;
• 10. klasē uzņem ar pabeigtu pamatizglītību (apliecība un sekmju izraksts);
• 11. klasē uzņem ar pamatizglītības apliecību un 10. klases liecību (kurā ir ieraksts – pārcelt 11. klasē, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs) vai arodvidusskolas/ arodskolas beigšanas apliecību (jābūt izziņai par programmai atbilstošu stundu skaitu);
• 12. klasē uzņem (skatīt ierakstus pie 11.klases teksta).

Uzņemšanas noteikumi zdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 6. un 18. punktu, 26. panta otro daļu un 52. pantu un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.591, Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §): "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

Rīgas Ukraiņu vidusskolā tiek īstenotas 3 licencētas izglītības programmas:

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma – 01011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma – 21011121

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma – 31011021
 

Ukraiņu skola ir unikāla ar to, ka izglītību apgūstam 4 valodās: ukraiņu, latviešu, krievu un angļu.

Pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā lielāka uzmanība tiek veltīta latviešu, krievu un angļu valodu apguvei.

Vidusskolā – bez humanitāro priekšmetu apguves, papildus uzmanība tiek veltīta fizikas, ķīmijas, bioloģijas, programmēšanas, ekonomikas, tehniskās grafikas apguvei.

Sākumskolā ir nodrošināts pagarinātās dienas grupu darbs – pulciņi, fakultatīvi, mājas darbu sagatavošana, atpūta ārā skolas pagalmā.

 Stājoties skolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) vecāku iesniegums adresēts skolas direktoram (jānorāda izvēlētā izglītības programma);
2) apliecības un sekmju izraksta par pamatizglītību kopijas (uzrādot oriģinālu);
3) VISC izsniegto sertifikātu ( ja tādi ir) kopijas ( uzrādot oriģinālu);
4) medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026;
5) izglītojamā personas karte (skolā jāaizpilda veidlapa).
6) Ja iepriekš iegūtās izglītības dokuments izsniegts citā valstī, stājoties Skolā, jāpievieno lēmums par izglītības dokumenta atzīšanu vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.

7) Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē:

a) vecāki (aizbildņi) iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu;
b) vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts;
c) skola izsniedz izziņu par uzņemšanu Rīgas Ukraiņu vidusskolas 1. klasē ar 1. septembri.

Līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte.

Iestājoties skolā, skolēni un viņu vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:

- Skolas reģistrācijas apliecību;
- Skolas akreditācijas lapu;
- Skolas Nolikumu;
- Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
- licencētajām izglītības programmām un to īstenošanas plāniem;
- izglītības programmu akreditācijas lapām;
- Skolas Uzņemšanas noteikumiem.

Izglītojamo uzņemšana pirmsskolā, 1. un 10.klasē, kā arī citās klasēs vasarā notiek katru darba dienu no plkst. 10.00 - 15.00.

Pieteikumus mācībām pieņem iepriekš piesakoties pa tālruni pie skolas lietvedes:
Rīgā, Visvalža ielā 4, LV-1050, telef.67288558. (Skatīt karti)

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©  d> m>