Ministru kabineta saistošie noteikumi
 

  1) Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku ==>>

  2) Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem ==>>

  3) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem ==>>

  4) Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām ==>>

  6) Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība ==>>

  7) Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti ==>>

  8) Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi ==>>

  9) Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi ==>>

  10) Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes ==>>

  11) Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri mazākumtautību izglītības programmās apgūstami valsts valodā ==>>

  12) Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus ==>>

  13) Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem ==>>

  14) Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs ==>>

  15) Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos ==>>

  16) Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība ==>>

Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā) ==>>

 17) Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība ==>>

  18) Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu ==>>

  19) Pedagogu darba samaksas noteikumi ==>>

  20) Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei ==>>

  21) Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus ==>>

  22) Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju ==>>

  23) Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība ==>>

 

 

Laipni lūgti!

 
            ©Uzmanību!  
       

   Jūs esat apmeklētājs. © Atjaunots:  2011  © 1024x768