Skolas darbības normatīvie dokumenti

 

1) Skolas nolikums  =>

2) Skolas attīstības plāns  =>

3) Skolas darba plāns  =>

4) Skolas Iekšējās kārtības noteikumi =>

5) Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība =>

6) Skolotāju konsultāciju grafiks => 

7) Skolas pašnovērtējums =>

8) Rīgas Ukraiņu vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2017.gadā =>

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©